Các tính năng ưu việt:

1. Kết nối với các trạm khí tượng đặt tại các vùng khí tượng phù hợp:

 • Hệ thống tự động kết nối và truyền tài số liệu từ các trạm khí tượng
 • Tự động đồng bộ và tính toán số liệu
 • Tự động kết nối với các bảng dự báo cấp cháy

22. Cảnh báo cháy rừng

 • Hệ thống tự động thu dữ liệu điểm cháy và liên kết với bản đồ kiểm kê rừng để hiển thị và cảnh bảo vị trí điểm cháy
 • Tự động gửi thông tin điểm cảnh báo cháy đến các thiết bị mobile

4

3. Quản lý các nguồn lực

 • Hệ thống cung cấp các công cụ để cập nhật các nguồn lực để quản lý: các vị trí hạt kiểm lâm, chòi canh, trạm gác…

4. Quản lý các đối tượng: cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, cơ sở chế biến lâm sản, cơ sở giống cây

 • Hệ thống cung cấp các công cụ để quản lý, cập nhật vị trí các điểm cơ sở
 • Hệ thống quản lý giấy phép cho các cơ sở với các tính năng như: cảnh báo giấy phép sắp hết hạn, cập nhật thông tin vi phạm, xử lý vi phạm.

5. Các tính năng phân tích dữ liệu

 • Hệ thống cung câp các tính năng phân tích dữ liệu, hiển thị bản đồ chuyên đề
 • Các tính năng kết xuất báo cáo biểu đồ

6. Các tính năng quản trị và phân quyền hệ thống

 • Hệ thống cung cấp các tính năng quản trị người dùng nâng cao