Hiện nay, việc cải tạo hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh đang là vấn đề nóng, nổi cộm của các địa phương.

Việc thi công cải tạo, đóng của các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh được được các Bộ ban ngành quy định cụ thể trong các Nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan. Trong đó, phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật:

- Cải tạo các ô chôn lấp có lớp chống thấm (sét, màng HDPE…);

- Xây dựng hệ thống thu gom nước rỉ rác, nước mưa; thu thoát khí;

- Có các lớp đất phủ giữa các lớp rác theo đúng quy định;

- Xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác đảm bảo đầu ra của nước rỉ rác theo đúng các quy định hiện hành;

- Xây dựng quy trình xử lý, chôn lấp rác hàng ngày (đối với các bãi chôn lấp còn hoạt động).

- Bố trí cảnh quan, cây xanh theo yêu cầu đối với từng khu vực bãi chôn lấp…